Emerson Network Power đã công bố  bản báo cáo về tổn thất chi phí dự tính do mất điện trong TTDL năm 2016. Theo đó, tổng chi phí mất điện trong năm nay sẽ cao hơn 38% so với năm 2010 và hơn 7% so với năm 2013, với chi phí trung bình vào khoảng 9.000 USD một phút. Tổn thất chi phí do mất điện trong các doanh nghiệp dựa trên nền tảng TTDL tăng nhanh hơn mức trung bình. Chi phí tối đa tăng 32% so với 2013 và tăng đến 81% so với 2010, với con số dự đ o á n l à 2 . 4 0 9 . 9 9 1 U S D v à o n ăm 2 0 1 6 . Những hư hỏng trong hệ thống UPS tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây ra các sự cố mất điện đột xuất, chiếm ¼ số lượng sự cố

báo cáo tổn thất diện năng 2016